Toiminta

NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA

 

1 §

 

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Vantaan paikallisyhdistys – OAJ:s lokalförenig i Vanda ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa ja sen toiminta-alueena on Vantaan kaupunki.

Yhdistys kuuluu jäsenenä OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistykseen ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Undervisningssektorns Fack­organisation ry:een, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö.

 

 

2 §

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia

 

 1. jäsenten oikeudellisen aseman turvaamiseksi, yleisen taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantamiseksi,

 2. opetusalan jäsenistön ammattitaidon kehittämiseksi,

 3. jäsenten ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi,

 4. hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi opetusalalla toimivien keskuudessa,

 5. opetusalalla toimivien työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden edistämiseksi

 6. jäsentensä muodostamien pedagogisten kerhojen tai yhdistysten toiminnan tukemiseksi.

 

 

3 §

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 

 1. valvoo ja hoitaa paikallista sopimusedunvalvontaa ja vaikuttamistoimintaa

 2. tukee järjestön neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoimintaa,

 3. tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja,

 4. järjestää kokouksia, koulutuksia, esitelmä- ja luentotilaisuuksia ,

 5. voi järjestää jäsenilleen juhlia, kilpailuja, retkiä, opintomatkoja sekä kulttuuri- ja liikuntatapahtumia,

 6. huolehtii viestinnästä jäsenille, sidosryhmille ja tiedotusvälineille sekä voi harjoittaa julkaisutoimintaa,

 7. valtuuttaa järjestön kantamaan yhdistyksen jäsenmaksuja ja voi suorittaa varojen keräystä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja ja säätiöitä, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä järjestää arpajaisia.

 

Tarvittaessa yhdistys hankkii asianomaisen luvan.

 

 

 

JÄSENET

 

4 §

 

Yhdistyksen jäsenenä voi olla yhdistyksen toiminta-alueella järjestön edustamalla opetusalalla toimivien henkilöiden tai opetusalan edunvalvontatyössä toimivien henkilöiden muodostama rekisteröity opettajaryhmä- tai oppilaitoskohtainen yhdistys.

 

 

5 §

 

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.

 

Päätökseen on oikeus hakea muutosta yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista jättämällä valituskirjelmän mainitussa ajassa hallitukselle.

 

Yhdistys pitää jäsenistään jäsenluetteloa

 

 

6 §

 

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on tehtävä ilmoitus eroamisesta kirjallisesti

yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

 

Eroavan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat kolmen (3) kuukauden kuluttua ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

 

 

 

7 §

 

Jäsenen erottamisesta on voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty. Tämän lisäksi voidaan erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan, eikä saamastaan huomau­tuksesta huolimatta täytä yhdistyksen määräämiä velvollisuuksia.

 

Erottamisen suorittaa hallitus. Erottamispäätökseen voidaan hakea muutosta yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista jättämällä valituskirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle.

 

Jos jäsen jättää jäsenmaksunsa kolmelta kuukaudelta maksamatta, yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi.

 

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

 

 

8 §

 

Jäsen suorittaa yhdistykselle yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämän kalenterikuukausittain määräytyvän varsinaisen jäsenmaksun.

 

Varsinainen jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen kokouksen päättämänä euromääränä jäsenyhdistyksen jäsentä kohti.

 

Varsinaisen jäsenmaksun lisäksi jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen kokouksen päättämän mahdollisen ylimääräisen jäsenmaksun.

 

 

 

HALLINTO

 

9 §

 

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus.

 

 

10 §

 

Jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa. Kukin jäsenyhdistys saa valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan jokaista alkavaa 50 jäsentään kohti. Yksi henkilö voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä.

 

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain syys-lokakuussa.

 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään tarvittaessa.

 

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tieto­liikenne­yhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

 

 

11 §

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavat asiat:

 

I K o k o u k s e n j ä r j e s t ä y t y m i n e n

 

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

 2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

 

II V a r s i n a is e t k o k o u s a s i a t

 

 1. Käsitellään hallituksen laatima kertomus tilikauden toiminnasta

 2. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä tilikaudelta ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

 3. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma hallituksen toimikaudeksi

 4. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot hallituksen toimikaudeksi

 5. Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi

 6. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi

 8. Valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi

 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä ja hallintoa

 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

 

12 §

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

 

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään kymmentä (10) päivää ennen kokousta jäsenille lähetettävillä kutsukirjeillä tai sähköpostitse. Kutsu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla, mutta vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.

 

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi, on se esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle elokuun loppuun mennessä.

 

Mikäli yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka

vähintään 2/5 jäsenistä tai vähintään 1/10 jäsenyhdistysten jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii, hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous.

 

 

13 §

 

Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä

puheenjohtajaa lukuunottamatta on henkilökohtainen varajäsen.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

 

Hallituksen puheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Jäsenistä ja varajäsenistä puolet eroaa vuosittain. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuuden määrää arpa.

 

 

14 §

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokouksiin, joita pidetään tarpeen mukaan.

 

Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

 

Hallituksen on toiminnassaan tasapuolisesti edistettävä yhdistyksen koko jäsenistön

parasta ja otettava huomioon opetustoimen eri alojen asiantuntemus.

 

 

15 §

 

Hallituksen tehtävänä on

 

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa,

 2. edustaa yhdistystä ja vastata sen taloudenhoidosta,

 3. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset,

 4. panna toimeen yhdistyksen kokousten sekä järjestön ja alueyhdistyksen päätökset,

 5. hyväksyä ja erottaa jäsenet,

 6. pitää yhdistyksen jäsenluetteloa,

 7. huolehtia yhdistyksen kertomusten ja tilien laatimisesta sekä tilien tarkastuttamisesta,

 8. päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä sekä

 9. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja talousarvion puitteissa sopia heidän palkkansa ja palkkionsa,

 10. huolehtia jäsenmaksujen suorittamisesta järjestölle ja alueyhdistykselle.

 11. asettaa tarvittaessa yhdistyksen eri tehtäviä varten jaostot ja toimikunnat,

 12. antaa järjestölle, alueyhdistykselle niiden pyytämät tiedot,

 13. suorittaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät.

 

 

NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

16 §

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai hallituksen valitseman muun toimihenkilön kanssa.

 

 

JÄSENÄÄNESTYS

 

17 §

 

Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa toimeenpanna neuvoa-antavan äänestyksen jäsenyhdistysten jäsenten keskuudessa.

 

 

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

 

18 §

 

Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät 10 §:n määräämissä rajoissa jäsenyhdistyksen valitsemat edustajat, joilla kullakin on kokouksessa yksi ääni, jota ei voi valtakirjalla siirtää toiselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa ja suljetussa äänestyksessä arpa, muissa asioissa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

 

 

 

 

19 §

 

Yhdistyksen luottamustehtävään voidaan valita jäsenmaksunsa yhteisöjäsenelle maksanut yhteisöjäsenen jäsen.

 

Luottamustehtävään valitun toimikausi kestää vaalikauden loppuun asti ellei hän sitä

ennen eroa tai tule erotetuksi yhteisöjäsenen jäsenyydestä.

 

 

Mikäli luottamustehtävään valittu siirtyy päätoimiseksi katsottavaan tehtävään järjestön jäsenyysehtojen ulkopuolelle, hän ei voi tällöin hoitaa yhdistyksen luottamustehtävää.

 

 

20 §

 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään 31. päivänä joulukuuta .

 

Toiminnantarkastajien tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) päivää ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.

 

 

21 §

 

Yhdistys noudattaa toiminnassaan myös järjestön sääntöjä ja ohjeita.

 

 

22 §

 

Yhdistyksen kieli on suomi, mutta yhdistyksen kokouksissa, tilaisuuksissa ja julkaisuissa voi käyttää myös ruotsin kieltä.

 

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

23 §

 

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan varsinaisessa tai ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.

24 §

 

Yhdistys voidaan purkaa samoin edellytyksin kuin sääntöjen muuttamisesta on edellisessä pykälässä määrätty.

 

 

25 §

 

Ehdotuksen sääntöjen muuttamiseksi ja yhdistyksen purkamiseksi voi tehdä järjestö,

yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen jäsen.

 

 

26 §

 

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan järjestön hyväksyminen.

 

 

27 §

 

Yhdistyksen purkautuessa annetaan sen omaisuus sen jälkeen kun mahdolliset velat on maksettu Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Undervisningssektorns Fackorganisation ry:lle käytettäväksi opetusalan ammattiyhdistystoiminnan tukemiseen tai näiden sääntöjen

2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella.